Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient 
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny 
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego skywatcher.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod skywatcher.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod skywatcher.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, działający pod skywatcher.pl, prowadzony jest przez prowadzony jest przez 
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.),, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000784247 (Delta Optical).

Dane adresowe / kontaktowe:
Nowe Osiny, ul. Piękna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-47-012

Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@deltaoptical.pl lub pod numerem telefonu 25 786-05-20 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub
b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Delta Optical zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skywatcher.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodzą od Delta Optical lub dostarczane są przez producentów Towarów.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie skywatcher.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.12. Wszystkie produkty dostępne w skywatcher.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Zasady korzystania ze Sklepu 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Delta Optical może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Delta Optical za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Delta Optical 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.),.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Delta Optical.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową skywatcher.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Delta Optical Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie ze sklepu internetowego Delta Optical”, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wskazane są pod adresem Dostawa i koszty dostawy oraz w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W indywidualnych sytuacjach Klient i Delta Optical mogą ustalić krótszy termin dostawy.

5.4. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skywatcher.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

18 1030 1582 0000 0008 1478 4002

Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.),

Nowe Osiny ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

b) płatnością w systemie Przelewy24 (płatności zintegrowane m.in. mTransfer, Płacę z Inteligo, Alior Bank),

c) zapłata kartą płatniczą Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron. Karty obsługiwane są za pomocą systemu Przelewy24. Karta zostaje obciążona po akceptacji autoryzacji.

d) płatnością gotówkową przy odbiorze przesyłki,

e) płatnością on-line w systemie PayPal,

f) płatnością ratalną w Credit Agricole,

g) płatnością ratalną w systemie Santander (dawniej Żagiel),

Odbierając zamówiony towar w jednym z naszych Salonów (Warszawa - Jana Pawła II 19, Katowice - Uniwersytecka 13, Gdańsk - Grunwaldzka 40/9, Centrala - Nowe Osiny ul. Piękna 1), możecie Państwo zapłacić gotówką, kartą płatniczą, w systemie ratalnym Santander lub Crédit Agricole.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą (adres: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach), faksem (25 759-29-95) lub pocztą elektroniczną (info@deltaoptical.pl).

 Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy znajdujący się na odwrocie lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać towar pod adres: Delta Optical, Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informacje dodatkowe

 • Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz podać numer konta, na które mają być przelane pieniądze.

 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • Produkt należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zakupiony u nas towar można także zareklamować, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w czasie przesyłki. Szczegółowe warunki gwarancji są uregulowane w karcie gwarancyjnej. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z opisem przyczyny reklamacji.

Pobierz FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. Delta Optical jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady
w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres serwis@deltaoptical.pl. Delta Optical zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Delta Optical  ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Delta Optical podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Delta Optical o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres webmaster@deltaoptical.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Delta Optical zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych Osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu www.skywatcher.pl Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

10.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, wysyłki zakupionych produktów oraz w celu bieżącego informowania klienta o produktach i świadczonych przez Sprzedawcę usługach, jak również realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

10.3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży, wysyłki zamówionych produktów, a także realizacji obowiązków wynikających z rękojmi oraz dochodzenia należności, jak również wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.

10.4. Dane osobowe klienta przechowywane będą do momentu odwołania jego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10.5. Właściciel sklepu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, a także przeniesienie do innego administratora. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto lub - w przypadku klientów niezarejestrowanych - wysyłając odpowiednie żądanie na adres: daneosobowe@deltaoptical.pl.

10.7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.skywatcher.pl.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Delta Optical a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Delta Optical a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Delta Optical.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11.5. Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowych Osinach (dawniej Delta Optical G. Matosek H. Matosek sp.j.), zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 747 80 04
sklep@skywatcher.pl